Política de Privacidade

De conformidade coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informamos que ALMA Atlántica SL, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña no volume con CIF: B70495304 e con sede na Rúa Olmos nº 7 baixo, inscrito no rexistro mercantil da Coruña, páxina C-54470, folio 136, tomo 3589, 2a inscrición. é o propietario deste sitio web.

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

A nosa empresa de acordo coas disposicións da Lei e Regulamento da UE Protección de Datos Persoais 2016/679, no caso de que enviarnos un correo electrónico ao enderezo indicado nel, ou cubrir un formulario de recollida de datos, Informamos que os datos persoais que vostede fornecer será gardada no ficheiro para o cal ALMA atlántica SL é responsable, para xestionar a súa consulta, ofrecer os nosos produtos e servizos, manter unha relación comercial, así como para o envío por calquera medio, incluso por correo electrónico ou outro equivalente medios electrónicos de comunicación, publicidade ou información promocional sobre os produtos ou servizos da Compañía, previa solicitude do seu consentimento.

ALMA ATLÁNTICA SL. declara que adoptou todas as medidas de seguridade necesarias e adecuadas segundo establecido na normativa da UE 2016/679 e polo Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance coa intención de evitar a perda, uso indebido, alteración, acceso non autorizado ou roubo dos datos que vostede facilite.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos conservaranse durante un período de tempo que non superará o período necesario para os fins para os que se recolleron os devanditos datos. Criterios de conservación de datos: conservaranse durante o período establecido pola lei, sempre que exista un interese mutuo por manter o final do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, mentres se manteña a relación contractual, sempre que xa que non é solicitada. súa eliminación polo interesado e non debe ser eliminado porque son necesarios para o cumprimento dunha obriga legal ou á formulación, exercicio e defensa de reivindicacións. Suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Se o Usuario revoga o seu consentimento ou exerce os dereitos de cancelación ou supresión, os seus datos persoais manteranse bloqueados á disposición da Administración de xustiza durante os períodos legalmente establecidos para atender as posibles responsabilidades derivadas do tratamento do mesmo. Máis tarde suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

ALMA ATLÁNTICA SL. ten dereito a realizar o tratamento de datos persoais sobre a base de que:

O cliente facilitou os seus datos persoais para relacións precontractuais ou contractuais.

O usuario ou cliente deu o seu consentimento informado para o envío de comunicacións comerciais, para a instalación de sistemas de monitorización que informan sobre os hábitos de navegación segundo a Política de cookies ou para o envío de información requirida a través de formularios de contacto.

Existen obrigacións legais que requiren o tratamento de datos persoais, de acordo cos servizos prestados.

CESIÓNS E DESTINATARIOS DE DATOS PERSOAIS

Todas as cesións que se indican a continuación son necesarias para o cumprimento dos fins mencionados ou se realizan en cumprimento dunha obriga legal.

Os datos persoais poden transferirse a:

As administracións públicas e a administración de xustiza.

Provedores de servizos de TI, incluídos servizos de "computación na nube".

DEREITOS DOS INTERESADOS

Os usuarios / clientes poden exercer ante ALMA ATLÁNTICA SL os dereitos de acceso, rectificación ou supresión, limitación do seu tratamento, oposición, portabilidade e oposición a decisións individuais automatizadas. Así mesmo, poden revogar o seu consentimento se o concederon para un propósito específico, podendo modificar as súas preferencias en calquera momento.

Pódense exercitar a través do correo electrónico info@almacenconceptstore.com ou ao seguinte enderezo: rúa Olmos nº 7 baixo 15003 A Coruña. Infórmase ao Usuario de que pode dirixir calquera tipo de reclamación relativa á protección de datos persoais á Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es, a Autoridade de Control do Estado español.

DATOS DE MENORES

A nosa empresa non recompilará nin procesará datos persoais de nenos menores de 16 anos sen cumprir plenamente os requisitos establecidos na normativa aplicable de protección de datos e no Regulamento 679/2016 da UE.

O tratamento dos datos persoais dun neno considerarase lícito cando teñan polo menos 16 anos. Se o neno ten menos de 16 anos, ese tratamento só se considerará lícito se o consentimento foi dado ou autorizado polo titular da patria potestade ou tutela do neno e só na medida en que se lle deu ou autorizou.

DATOS PERSOAIS DE TERCEIROS

No caso de que os datos persoais facilitados sexan dun terceiro, o Usuario garante que informou a este terceiro desta Política de privacidade e obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a ALMA ATLÁNTICA SL para os fins indicados. Tamén garante que os datos proporcionados son precisos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou perda, directa ou indirecta, que poida causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

TRATAMENTO CURRICULUM VITAE

Como se indica no Regulamento da UE 2016/679, aqueles candidatos que nos proporcionan os seus datos, solicitamos o seu consentimento de forma clara na recollida dos seus datos persoais e dos usos que lles imos dar. Por este motivo, proporcionámoslles a información de forma clara e concisa, indicándolle tamén ao candidato que pode solicitar unha copia dos seus datos, que se ofrecerán nun formato estruturado.

En canto á conversa dos datos, só gardaremos os datos que se actualizan, polo que no caso de que haxa CV que non se actualicen desde hai máis de 24 meses, eliminaranse ou bloquearanse para evitar a súa lectura.

A nosa empresa mantén unha rigorosa política de privacidade durante anos cos datos das persoas que estableceron relacións connosco enviándonos o seu currículum vitae. O obxectivo do tratamento dos teus datos é procesar a túa solicitude de emprego e xestionar o posible proceso de selección, que pode incluír a participación en varias probas de selección.

Por este motivo, informámoslle de que os seus datos foron incluídos nun ficheiro e poden ser transferidos a empresas de traballo temporal ou outras empresas de selección de persoal, para que poida participar nos procesos posteriores de selección de persoal. No caso de que os seus datos sufrisen algunha modificación, infórmenos por escrito. Se non expresa a súa oposición por escrito nun prazo de 30 días, entendemos que concede o seu consentimento para os tratamentos indicados anteriormente.

CONTIDOS

Todos os contidos incluídos no sitio web e, en particular, as marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software ou outros signos susceptibles de utilización industrial e comercial están protexidos por dereitos de propiedade industrial. E propiedade intelectual de ALMA ATLÁNTICA SL Polo tanto, está prohibido calquera uso e / ou reprodución do mesmo sen o consentimento expreso da Compañía. 

ALMA ATLÁNTICA SL non será responsable das infraccións dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de terceiros que poidan derivarse da inclusión no sitio web de marcas, nomes comerciais, deseños industriais, patentes, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas ou software pertencentes a terceiros que declararon ser os propietarios dos mesmos ao incluílos no sitio web.

O usuario comprométese a utilizar os contidos do sitio web de forma dilixente, correcta e lícita e comprométese a absterse de:

  1. a) Usar o contido con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes ou á orde pública.
  2. b) Reproducir, copiar, distribuír, permitir o acceso público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a correspondente autorización do propietario.
  3. c) Utilice o contido do sitio web para enviar publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidas a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como non poñer no mercado ou divulgar tales información de calquera xeito.

En caso de conflito de calquera tipo, ambas as partes intentarán chegar a un acordo pacífico. Non sendo posible, os Xulgados da CORUÑA terán a competencia para coñecer o caso, non podendo acudir a outra xurisdición para exercer a acción.

OS USUARIOS QUE NON ESTAN DE ACORDO CON ESTA POLÍTICA NON DEBERÁN ENTRAR NINGÚN DATO

A TRAVÉS DESTA WEB, OU ACCEDE AO CONTIDO DESTA WEB.